ประวัติ

 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครนครราชสีมา
 

            ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้จัดตั้งตำบลโพธิ์กลาง  ซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  จัดตั้งขึ้นเป็นสุขาภิบาล  เพื่อยกฐานะของตำบลโพธิ์กลาง  ซึ่งได้ดำเนินงาน  จนเกิดความเจริญก้าวหน้าตามความจำเป็นของท้องถิ่น  ดังพระราชบัญญัติสุขาภิบาลหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก 127  ดังนั้น เขตตำบลโพธิ์กลาง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จึงกลายเป็นสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  และต่อมาได้มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2495  รับพระราชโองการฯ  ประกาศยกตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  รวมเข้าอยู่ในเขตสุขาภิบาลเมืองด้วยอีกตำบลหนึ่ง    และได้พระราชทานเงินภาษีโรงร้าน ยานพาหนะ และค่าเช่าที่ดิน บรรดาที่เก็บจากตำบลในเมืองรวมเข้าเป็นประโยชน์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา

            ในปี พ.ศ. 2478  ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้มีพระราชกำหนดการจัดระเบียบเกี่ยวกับเทศบาลขึ้น  จึงมีผลทำให้การพิจารณายกฐานะสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา พุทธศักราช 2478  สุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา  จึงได้เปลี่ยนมาเป็นเทศบาลเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

            ปี พ.ศ. 2480 เทศบาลเมืองนครราชสีมา ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ตามความจำเป็นแห่งการบริการงานของเทศบาล จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครราชสีมา อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2)  ตราขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2480 ให้ยกเลิกเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา และให้กำหนดเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาเดิม  และให้กำหนดเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาขึ้นใหม่ทั้งหมดมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,397 ตารางกิโลเมตร

            ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2525  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 179 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2525 อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2527  เป็นต้นมา และเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครราชสีมา จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครนครราชสีมาในการจัดการศึกษา

            เทศบาลนครนครราชสีมา  มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น  ให้มีขีดความสามารถและประสบการณ์อย่างหลากหลาย  ปลูกฝังค่านิคมในความเป็นไทย  รักษาสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างวิถีแห่งความเป็นประชาธิปไตยให้กับโรงเรียนและชุมชน รณรงค์ให้เยาวชนในท้องถิ่นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบไป

 นโยบายเทศบาลนครนครราชสีมา

ด้านการศึกษา

            1.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง ให้เป็นไปตามกระบวนการของการปฏิรูปการศึกษา  โดยพัฒนาระบบบริหาร ระบบการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินภายนอก เน้นให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)

            2.  ขยายการศึกษาให้ถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542)  และขยายการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย 1 แห่ง  ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

            3.  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กในชุมชน  ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
 

 ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

            1.  จัดให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ช่น โครงการลานดนตรี ลานวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น งานประเพณีทำบุญวันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันสำคัญทางศาสนา วันตรุษจีน  และวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

            2.  จัดให้มีความร่วมมือกับทางวัด และสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต

            3.  ให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา เช่น เพลงโคราช นาฏดนตรี และการละเล่นพื้นบ้าน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ


 วิสัยทัศน์ของสำนักการศึกษาในการจัดการศึกษา

            สำนักการศึกษา  มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  การจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาให้มีความพร้อม  สามารถรองรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกช่วงชั้นและครบทุกโรงเรียนมีการสืบสานและอนุรักษ์เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามของท้องถิ่น  นักเรียนต้องได้รับประโยชน์เต็มที่ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

 สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา

            ตั้งอยู่อาคารกาญจนาภิเษก  ถนนโพธิ์กลาง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 คติพจน์ประจำสำนักการศึกษา  “มุ่งมั่นพัฒนา สามัคคี มีน้ำใจ”

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประวัติ