ผลงานทางวิชาการ

ติดตามผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 

 

 
 ชื่อ - สกุล  โรงเรียน เรื่อง
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ปี 2561

  นางประไพ คำกายปรง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)

  การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ : รูปแบบ PRAPAI Model 

  นางสีจันทร์  สีดอกพุด ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด "ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนของฝน" 
  นางอารีย์  ชะนะมา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด "ครอบครัวมีสุข"
  นางแสงระวี  บุษสระเกษ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   เอกสารประกอบการสอนวิชากรีฑา
  นายสุพจน์  วงศ์ศรี ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.3
 นางวิภา  วัฒนกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1
 นางวรรณมณี  ศิลปราเมศวร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "ชุดหนูแหวนแสนฉลาด" ชั้น ป.3
  นางสิริพันธุ์  แนบสนิท ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสือ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม  ชั้น ป.2
  นางสมลักษณ์  ใจพุดซา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ชั้น ป.3 
  นางดวงเทียน  ตัณฑะสุวรรณะ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หลักเกณฑ์ทางภาษา 7 เรื่อง (คำนาม คำสรรพนาม คำสันธาน 
  คำบุรพบท คำกริยา คำอุทาน คำวิเศษณ์) ชั้น ป.4
  นางอัมพรรัตน์  โม้สา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสือนิทานสร้างสรรค์ชุด "หนูนิดเด็กดี" จำนวน 12 เรื่อง ชั้น ป.3

หน่วยศึกษานิเทศก์

สำนัการศึกษา

แผนการศึกษาชาติ 20 ปี

ทักษะการคิดของอาจารย์

กระบวนการสอนแบบร่วมมือ

     
     

 

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ