วิสัยทัศน์


 

 

การศึกษาดีมีคุณภาพและมาตรฐาน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยีก้าวไกล
จรรโลงไว้ซึ่งศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม

 

     1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2. จัดการศึกษาครอบคลุมทุกระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนและประชาชน
     3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
     4. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

คุณอยู่ที่: หน้าแรก วิสัยทัศน์