ผลงานทางวิชาการ

ติดตามผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 

 

 ชื่อ - สกุล  โรงเรียน เรื่อง
  1. นางสีจันทร์  สีดอกพุด ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด "ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนของฝน" 
  2. นางอารีย์  ชะนะมา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด "ครอบครัวมีสุข"
  3. นางแสงระวี  บุษสระเกษ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   เอกสารประกอบการสอนวิชากรีฑา
  4. นายสุพจน์  วงศ์ศรี ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.3
  5. นางวิภา  วัฒนกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1
  6. นางวรรณมณี  ศิลปราเมศวร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "ชุดหนูแหวนแสนฉลาด" ชั้น ป.3
  7. นางสิริพันธุ์  แนบสนิท ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสือ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม  ชั้น ป.2
  8. นางสมลักษณ์  ใจพุดซา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ชั้น ป.3 
  9. นางดวงเทียน  ตัณฑะสุวรรณะ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หลักเกณฑ์ทางภาษา 7 เรื่อง (คำนาม คำสรรพนาม คำสันธาน 
  คำบุรพบท คำกริยา คำอุทาน คำวิเศษณ์) ชั้น ป.4
  10.นางอัมพรรัตน์  โม้สา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   หนังสือนิทานสร้างสรรค์ชุด "หนูนิดเด็กดี" จำนวน 12 เรื่อง ชั้น ป.3
     
     
     

 

 

วิสัยทัศน์


 

 

การศึกษาดีมีคุณภาพและมาตรฐาน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยีก้าวไกล
จรรโลงไว้ซึ่งศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม

 

     1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2. จัดการศึกษาครอบคลุมทุกระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนและประชาชน
     3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
     4. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประวัติ

 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครนครราชสีมา
 

            ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้จัดตั้งตำบลโพธิ์กลาง  ซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  จัดตั้งขึ้นเป็นสุขาภิบาล  เพื่อยกฐานะของตำบลโพธิ์กลาง  ซึ่งได้ดำเนินงาน  จนเกิดความเจริญก้าวหน้าตามความจำเป็นของท้องถิ่น  ดังพระราชบัญญัติสุขาภิบาลหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก 127  ดังนั้น เขตตำบลโพธิ์กลาง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จึงกลายเป็นสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  และต่อมาได้มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2495  รับพระราชโองการฯ  ประกาศยกตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  รวมเข้าอยู่ในเขตสุขาภิบาลเมืองด้วยอีกตำบลหนึ่ง    และได้พระราชทานเงินภาษีโรงร้าน ยานพาหนะ และค่าเช่าที่ดิน บรรดาที่เก็บจากตำบลในเมืองรวมเข้าเป็นประโยชน์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา

            ในปี พ.ศ. 2478  ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้มีพระราชกำหนดการจัดระเบียบเกี่ยวกับเทศบาลขึ้น  จึงมีผลทำให้การพิจารณายกฐานะสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา พุทธศักราช 2478  สุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา  จึงได้เปลี่ยนมาเป็นเทศบาลเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

            ปี พ.ศ. 2480 เทศบาลเมืองนครราชสีมา ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ตามความจำเป็นแห่งการบริการงานของเทศบาล จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครราชสีมา อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2)  ตราขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2480 ให้ยกเลิกเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา และให้กำหนดเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาเดิม  และให้กำหนดเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาขึ้นใหม่ทั้งหมดมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,397 ตารางกิโลเมตร

            ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2525  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 179 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2525 อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2527  เป็นต้นมา และเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครราชสีมา จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครนครราชสีมาในการจัดการศึกษา

            เทศบาลนครนครราชสีมา  มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น  ให้มีขีดความสามารถและประสบการณ์อย่างหลากหลาย  ปลูกฝังค่านิคมในความเป็นไทย  รักษาสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างวิถีแห่งความเป็นประชาธิปไตยให้กับโรงเรียนและชุมชน รณรงค์ให้เยาวชนในท้องถิ่นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบไป

 นโยบายเทศบาลนครนครราชสีมา

ด้านการศึกษา

            1.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 แห่ง  ให้เป็นไปตามกระบวนการของการปฏิรูปการศึกษา  โดยพัฒนาระบบบริหาร ระบบการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินภายนอก เน้นให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน)

            2.  ขยายการศึกษาให้ถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542)  และขยายการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย 1 แห่ง  ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

            3.  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กในชุมชน  ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
 

 ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

            1.  จัดให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ช่น โครงการลานดนตรี ลานวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น งานประเพณีทำบุญวันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันสำคัญทางศาสนา วันตรุษจีน  และวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

            2.  จัดให้มีความร่วมมือกับทางวัด และสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต

            3.  ให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา เช่น เพลงโคราช นาฏดนตรี และการละเล่นพื้นบ้าน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ


 วิสัยทัศน์ของสำนักการศึกษาในการจัดการศึกษา

            สำนักการศึกษา  มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  การจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาให้มีความพร้อม  สามารถรองรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกช่วงชั้นและครบทุกโรงเรียนมีการสืบสานและอนุรักษ์เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามของท้องถิ่น  นักเรียนต้องได้รับประโยชน์เต็มที่ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

 สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา

            ตั้งอยู่อาคารกาญจนาภิเษก  ถนนโพธิ์กลาง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คณะผู้บริหาร

            1.  นายจิรศักดิ์   กีรติวรการ        ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
            2.  นางสิริกาญจน์  วงศ์โสภา      รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
            3.  นายนิคม  เหาะสูงเนิน           รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 คติพจน์ประจำสำนักการศึกษา  “มุ่งมั่นพัฒนา สามัคคี มีน้ำใจ”

 

บุคลากร

 

 

นายศักย์ศรณ์  กีรติวรการ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

นายนิคม  เหาะสูงเนิน
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 

 

   

นายวิโรจน์  เทียมเกรียงไกร
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

       

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

   
     
-ตำแหน่งว่าง- น.ส.ปริณดา  พิทักษ์ธานินทร์    
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ หัวหน้างานแผนงานและโครงการ    
       

งานธุรการ

 

 

 
นางพรทิพา  เกณฑ์กระโทก นางพนมสรวง   จิตธนะสุวรรณ นางสาวเมธิณี  สุนะพัฒน์

นางศิริกาญจนา  กองสันเทียะ

เจ้าพนักงานธุรการ 6ว รก.หัวหน้างานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 6ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
       
   
นางสาวกิ่งกาญจน์  แตงกลาง นางขวัญเรือน  บุญศรี    
เจ้าพนักงานธุรการ 2 เจ้าพนักงานธุรการ 2    
       

งานการเงินและบัญชี

     
 
นายอัคควิทย์   มุ่งฝากกลาง นางสุเนตร  วางขุนทด นางพิมพ์ปวีณ์  พงษ์ศรี  
หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3  
       
  ส่วนบริหารการศึกษา  
     
   
  นายวิโรจน์    เทียมเกรียงไกร  
  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  
       

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

     
 
นางกนกรัตน์  หมั่นวาจา นางบารมี  พิศนอก นางศิริพร  ขุนสันเทียะ  
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ นักวิชาการศึกษา 5  
       
   
นางปราณี  เปรมนิธิวัฒน์ นางสาวภัทรวดี  ดีสวน    
 หัวหน้างานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ นักวิชาการศึกษา 6ว    
       

ฝ่ายกิจการโรงเรียน

     
นายบุญลือ  ราชสูงเนิน นางสาวบุษรา  โขมะพัฒน์ นางอนุรัชนี  อยู่หมื่นไวย นางสาวปิยภรณ์ หาญอนุสรณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้างานการศึกษาปฐมวัย หัวหน้างานโรงเรียน
       
  ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
       
   
  นายนิคม    เหาะสูงเนิน  
 

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม

   
       
 
นายวิษณุ    แสงพันธุ์ นางรัตน์จุรินทร์  สินธุรัตน์ นางสาวจิราภา ทานกระโทก -ตำแหน่งว่าง-
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม หัวหน้างานกิจการศาสนา รก.หัวหน้างาน
ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
หัวหน้างานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
       

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

   
 
นายชิดพงษ์   ปัญจภักดี นายวิจิตร   ลายรัตน์ นางสาวจิราภา ทานกระโทก นางสาวกิตติยา  ไชยบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็และเยาวชน หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ สันทนาการ 6ว หัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
       

ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

   
       
นายวิษณุ    แสงพันธุ์ นายกอบพงษ์  กาญจนกิจ นายเอกบวร  ภูริดาพงศ์ นางวิไล  ประทีปเสน
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย หัวหน้างานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย หัวหน้างานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
และเครือข่ายทางการศึกษา
เจ้าพนักงานห้องสมุด 6ว
       
  หน่วยศึกษานิเทศก์  
     
   
  นายไตรรงค์   คัมภีร์พงศ์  
  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์  
       
       
งานนิเทศการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
งานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 
นายไพฑูรย์   ศักดิ์โศภากุล นางสาวนันทากร  คัมภีร์พงศ์ นางจรรยารักษ์  โพธิ์ทองงาม   
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
หัวหน้างานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
 
       

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

   
       

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

   
 
นายธนพล  เชื่องสูงเนิน นายสมเฉลา  เพ็ญเกาะ นายประดิษฐ์  แก้วใสยะ นายจักรี  ใจกล้า
ลูกจ้างประจำ พนักงานงานขับรถยนต์ พนักงานงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
       
 
นางสาวศกุนตลา  อุทกศิริ นางอรัญญา  หิรัญภูวนาถ นางสายยิน  ภักดีจอหอ นางสมัชญา  แย้มมาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
       

                ฝ่ายกิจการโรงเรียน

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 
นางสาวสุกัญญา อินทรชาธร   นางวัชราภรณ์  พรหมบุตร นางสาวธัญญรัตน์  พวงเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป
ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย    
   
นางสาววรัทยา  จันทรัตน์   นางสาวอังคณา โสรีย์    
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ผู้ช่วยบรรณารักษ์    
       

 ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

  หน่วยศึกษานิเทศก์
นางสาวอัจฉราพร  หมั่นวาจา นายกิตติศักดิ์ วัจนศิริเสถียร น.ส.ณัฐฌาพรรณ รัตนเนนย์   นายสุวิจักขณ์  วรรณวิจิตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ พนักงานจ้างทั่วไป
     
   
นายอดิศร  วัจนศิริเสถียร นายอำนาจ  ภักดีจอหอ    
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป    
       

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

   
   
นายจักรกฤช  แสดขุนทด นายอุทัย  จันทร์หมื่นไวย นายสมญา  จารย์สูงเนิน  
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์  
       
นายประยูร  ลานอก นายวิรัตน์  กุดขุนทด นายประสงค์  แสดขุนทด นายซอง  แสดขุนทด
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
       
 
นายเกชา  สมพงษ์ นางทัศนีย์  บุญอ่อน นางสาวรุจิราพร  ทือเกาะ  
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป  
       
       
       
     

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก