ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> มท 0809.4/ว 23 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

> มท 0809.4/ ว 26 เรื่อง การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน 

> มท 0809.4/ว 32 เรื่อง ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

> ตัวอย่างบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงรายบุคคล PPR

> เส้นทางการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่

 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง

เอกสารดาวน์โหลด

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558

 

               มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค ปี 2558

2. แบบสมัครรายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

3. รายละเอียดการแข่งขัน

งานชุมุนมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          

       เทศบาลนครนครราชสีมา กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 4 พ.ศ.2558 และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายนวภพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ดาวน์โหลดทุกไฟล์**

1. แผนที่การเดินทางไปค่ายลูกเสือนวภพ

2. แผนผังค่ายนวภพ

3. กำหนดการพิธีบวงสรวง

4. กำหนดการพิธีเปิด

5. กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล

6. กำหนดการพิธีปิด

7. ตารางงานชุมนุม

8. ตารางการจัดกิจกรรมค่ายย่อย

9. ตารางกิจกรรม

10. อำนาจหน้าที่ของกองบังคับการค่ายย่อย

11. ข้อห้ามและความร่วมมือ

12. สิ่งที่ค่ายย่อยและลูกเสือต้องเตรียม

13. รายละเอียดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

การอบรมโปรแกรมการวัดประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัด อปท.

                  เทศบาล กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบการวัดประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ศึกษานิเทศก์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ของกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 1-18 ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                  โดยส่งแบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม ไปยังสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 

                  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันทากร  คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ โทร. 081 969 4541

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. หนังสือเชิญและใบแจ้งตอบรับ

2. กำหนดการอบรม

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ศึกษานิเทศก์