"กิจกรรมระดมความคิด" TK Square Korat

 

               กิจกรรมระดมความคิด (Focus Group) ภายใต้โครงการ "TK Square Korat" โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครนครราชสีมา และ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารชุณหะวัณ ถนนพลแสน จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

กลุ่มเยาวชน

- การบอกเล่าที่มาของโครงการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครนครราชสีมา โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

- นึกถึงห้องสมุด...นึกถึงอะไร?

- ตะลุยระดมความคิดเห็น

- สรุป และนำเสนอความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมงาน

กลุ่มประชาชน

- การบอกเล่าที่มาของโครงการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครนครราชสีมา โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

- แต่งเติมเสริมต่อความคิดเยาวชน

- สรุป และนำเสนอความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมงาน

ประมวลภาพกิจกรรม สามารถดูได้จาก Facebook ของ 

- สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

- Tk Square Korat